Home
Home
Home

Welcome to EATLAB™

EATLAB เราวัดความสุขของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม ด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence และ Big Data ซึ่งเป็นผลงานจากงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจาก MIT และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ระบบของเรามีความแม่นยำในการคาดการณ์การตัดสินใจซื้อถึง 70% ซึ่งมีความแม่นยำเกินกว่าวิธีการที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

อาหาร & การวิเคราะห์ข้อมูล

นวัตกรรมแห่งความสุข

ในปี 2015 ดร. ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ ผู้ก่อตั้ง และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้คิดค้นเทคโนโลยีสำหรับทดสอบอาหารและเครื่องดื่มที่มีความแม่นยำสูงกว่าวิธีอื่นๆ ในปัจจุบัน โดยต่อยอดจากงานวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจาก MIT เธอเชื่อว่าความสุขคือสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกอย่าง ธุรกิจอาหารก็เช่นเดียวกัน เธอจึงคิดค้นหาวิธีการวัดความสุขของผู้บริโภคจากข้อมูลพฤติกรรมที่หลายครั้งอาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตา และผู้บริโภคเองก็ไม่รู้ว่าได้แสดงออก

บริการของเรา

ผู้ประกอบการอาหารสามารถมาใช้บริการของเราได้ โดยที่ท่านเตรียมผลิตภัณฑ์มาให้เรา ภายใน 6 สัปดาห์ เราจะส่งรายงานความสุขของผู้บริโภค อัตราการซื้อ และสิ่งที่ควรปรับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของท่านขายได้มากขึ้น

Screen Shot 2017-05-09 at 2.32.04 PM.png

Technology

Artificial Intelligence for Food

ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคถูกนำมาใช้เพื่อคาดการณ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า โดยใช้ระบบ Commonsense Artificial Intelligence โต๊ะ EATLAB ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค และสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายข้อมูลของระบบอัจฉริยะบน cloud งานวิจัยและพัฒนาคือหัวใจของ EATLAB ทำให้เรา, keeping us at the front line of food innovation and testing.