นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอี๊ตแล็บ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ (“นโยบาย”) ใช้อธิบายว่า อี๊ตแล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล และบริษัทลูก บริษัทในเครือ และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (รวมเรียกว่า “อี๊ตแล็บ” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของอี๊ตแล็บ (เรียกว่า “แอปฯ” หรือ “เว็บไซต์” ตามลำดับ) ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ (feature) และบริการใด ๆ ทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งดำเนินการโดยอี๊ตแล็บ(รวมเรียกว่า “บริการ”) 

นโยบายนี้ใช้กับลูกค้า ตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ (เช่น พาร์ทเนอร์ผู้ค้าวัตถุดิบ พาร์ทเนอร์ระบบพีโอเอส และพาร์ทเนอร์ร้านค้า) ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “ท่าน”)

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้หรือที่ระบุตัวตนของท่านได้จากข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดของธนาคารและบัตรเครดิต ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ (biometric) เชื้อชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย ข้อมูลการจ้างงาน และ ข้อมูลทางการเงิน

I. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการตามที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมนี้รวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อยู่ในความครอบครองของเรา หากท่านหรือกลุ่มบุคคลมีความสัมพันธ์หลายอย่างกับเรา (ตัวอย่างเช่น หากท่านใช้บริการของเราในกลุ่มธุรกิจของเราที่หลากหลายหรือหากท่านเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ร้านค้าและพาร์ทเนอร์ผู้ค้าวัตถุดิบ รวมถึง กรณีท่านเป็นลูกค้าของเราหรือผู้ใช้บริการกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ของเรา) เราจะเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมผ่านแหล่งต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้เรามาอย่างสมัครใจ เช่น ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา ในกรณีที่ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • กรอกรายละเอียดหน้าประวัติผู้ใช้งาน หรือใบสมัคร (เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และ ข้อมูลประจำตัวของท่าน เท่าที่จำเป็น)

 • ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติของท่านในการให้บริการในฐานะพาร์ทเนอร์ร้านค้า ของอี๊ตแล็บ  (เช่น ข้อมูลชื่อ ตำแหน่งร้านค้า สาขา รวมไปถึงรายการสินค้าที่ขาย และ ผลการตรวจสอบประวัติ (ตามที่กฎหมายอนุญาต)) 

 • ติดต่อกับหน้าสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ของเรา (เช่น บัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ รูปโปรไฟล์ และ ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วอื่น ๆ)

 • เข้าร่วมการประกวดหรือกิจกรรมที่จัดโดยเรา  (เช่น รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือ วิดีโอตามที่ท่านส่ง ซึ่งอาจจะรวมถึงรูปภาพของท่านเอง)

 • ยืนยันตัวตนของท่านผ่านสื่อต่าง ๆ (เช่น การลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ การส่งรูปถ่ายตัวเองของท่าน หรือ ข้อมูลบัตรชำระเงินซึ่งได้รับการยืนยันโดยบุคคลอื่น)

 • กรอกข้อมูลประชากรศาสตร์ในแบบสำรวจของเรา  (เช่น อายุ เพศ และข้อมูลอื่นที่ท่านสมัครใจให้ เช่น สถานภาพสมรส อาชีพ และข้อมูลรายได้)  และ

 • ตกลงที่จะใช้บริการที่มีการติดตั้งการบันทึกเสียง ภาพและ/หรือวิดีโอ

ในบางกรณี ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราเพื่อเป็นการดำเนินการตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามสัญญา หรือเมื่อมีความจำเป็นเพื่อการเข้าทำสัญญา การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีข้างต้นอาจถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามสัญญา หรือ ทำให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ แล้วแต่กรณี

เมื่อใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของแอปฯ เว็บไซต์ และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น

 • ตำแหน่งที่ตั้งของร้าน

 • ผลตอบรับ การประเมิน และคำชมจากลูกค้า

 • ข้อมูลการทำธุรกรรม (เช่น วิธีการชำระเงิน และยอดการชำระเงินของแต่ละใบเสร็จ)

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อหรือตอบสนองระหว่างท่านกับแอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการของเรา (เช่น การใช้ฟีเจอร์ (feature) หรือการรับชมเนื้อหา)

 • ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น รุ่นของอุปกรณ์ และหมายเลขประจำเครื่อง ไอพีแอดเดรส (IP address) ชื่อไฟล์ และเวอร์ชั่น และการระบุโฆษณา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุถึงการแก้ไข ตัวเครื่องหรือแอป ฯ (modification)) 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกผ่านฟีเจอร์ (feature) สื่อสารในแอปฯ ของเรา และ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจถูกจัดเก็บผ่านการติดต่อระหว่างท่านกับเรา ตัวแทนของเรา การบันทึกเสียง ภาพและ/หรือการบันทึกวิดีโอของท่านระหว่างการบริการ  (เช่น รูปภาพ เสียง วิดีโอหรือทั้งสามอย่าง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

จากแหล่งอื่น

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และ ข้อมูลประจำตัวของท่าน เท่าที่จำเป็น จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเราจะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าข้อมูลนั้นได้ถูกส่งมาให้เราอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้  ซึ่งแหล่งข้อมูลอื่นที่เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านมานั้นรวมถึง

 • โปรแกรมแนะนำ (referral)

 • พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา เช่น พาร์ทเนอร์โปรแกรมพีโอเอส (POS) ผู้ให้บริการชำระเงิน พาร์ทเนอร์ผู้ค้าวัตถุดิบ (Suppliers) และพาร์ทเนอร์อินฟลูเอนเซอร์บนช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social Media Influencers)

 • ผู้ให้บริการประกันภัยและการเงิน

 • เครดิตบูโร และ บริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ

 • แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะ

 • แหล่งข้อมูลของทางราชการ

 • เมื่อผู้ใช้งานท่านอื่นของเราระบุท่านเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน

 • จากผู้ให้บริการทางการตลาด หรือคู่ค้า

 

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ร้านค้า

หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้า เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการขาย (เช่น จำนวนขาย ยอดขาย และโปรโมชั่น)

 • ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจถูกจัดเก็บผ่านการติดต่อระหว่างท่านกับเรา ตัวแทนของเรา การบันทึกเสียง และ/หรือการบันทึกวิดีโอของท่านระหว่างการให้บริหาร  (เช่น รูปภาพ เสียงหรือทั้งสองอย่าง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะอ่อนไหว

ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมบางประเภทอาจเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนหรือที่มีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งหมายความรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน ความเชื่อทางศาสนา ข้อมูลประวัติของท่าน (เช่น ข้อมูลทางการเงิน และ ประวัติอาชญากรรม เท่าที่กฎหมายอนุญาต) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ สถานภาพสมรส หรือข้อมูลชีวภาพ แล้วแต่กรณี เราเก็บรวมรวบข้อมูลเหล่านี้เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน และ/หรือ เมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

การบันทึกภายในร้านค้า

แอปฯ หรือ อุปกรณ์อื่นของอี๊ตแล็บ

อี๊ตแล็บอาจติดตั้งแอปฯ หรืออุปกรณ์อื่นสำหรับการบันทึกเสียง ภาพ และ/หรือ วิดีโอภายในร้านค้าเพื่อความปลอดภัยของพาร์ทเนอร์ร้านค้าและลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บจากการบันทึกเสียง ภาพ และ/หรือ วิดีโอภายในร้านค้านี้ เมื่อมีการบันทึกเสียง ภาพ และ/หรือ วิดีโอ การบันทึกนั้นจะถูกเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยในลักษณะตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด

กล้องส่วนตัวภายในร้านค้า

นอกจากนี้พาร์ทเนอร์บางรายของอี๊ตแล็บอาจใช้กล้องส่วนตัวภายในร้านเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว (เช่น เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง) อย่างไรก็ดี อี๊ตแล็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนและ/หรือ ห้ามไม่ให้พาร์ทเนอร์ใช้งานกล้องส่วนตัวภายในร้านนั้นๆ  ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน ที่ได้มาจากการบันทึกโดยกล้องส่วนตัวภายในร้าน เป็นความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์รายนั้นแต่เพียงผู้เดียว และท่านควรสอบถามพาร์ทเนอร์รายนั้น หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานกล้องส่วนตัวภายในร้านของพวกเขา

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย กรุณาอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่อี๊ตแล็บ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกเปิดเผยแก่อี๊ตแล็บ ให้ถือว่า ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อนโยบายนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์มา ณ ที่นี้

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา

ในบางกรณี ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) แก่เรา ตัวอย่างเช่น ท่านอาจระบุพวกเขาเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่อี๊ตแล็บตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

 

II. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

อี๊ตแล็บอาจใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

การให้บริการและฟีเจอร์ส

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้ เพื่อให้บริการ ทำให้มีความเฉพาะตัว บำรุงรักษา และพัฒนาแอปฯ เว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ:

 • ให้บริการแก่ท่านผ่านหน่วยธุรกิจต่างๆ ของเรา

 • ติดต่อท่านเพื่อให้บริการ

 • สร้าง จัดการ และทำให้บัญชีของท่านเป็นปัจจุบัน

 • ตรวจสอบข้อมูล

 • ยืนยันตัวบุคคลของท่าน

 • ยืนยันอายุของท่าน (หากจำเป็น)

 • ตรวจสอบการบริการของท่าน และประมวลผลการชำระเงิน

 • เสนอ รับ จัดให้ อำนวยความสะดวก หรือดำเนินการให้บริการประกันภัยและการเงิน

 • ติดตามความคืบหน้าในการบริหารและพัฒนาร้านค้าของท่านและตรวจสอบความผิดปกติ (หากมี)

 • เปิดใช้งานฟีเจอร์สที่ทำให้แอปฯ ของท่านมีความเฉพาะตัวสำหรับท่าน เช่น การเลือกโปรโมชั่น การให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับร้านในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น

 • ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านราบรื่นมากขึ้น เช่น การกรอกข้อมูลลงทะเบียนอัตโนมัติ (เช่น ชื่อ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) จากบริการหนึ่งไปสู่อีกบริการหนึ่ง หรือ เมื่อท่านเข้าร่วมการสำรวจ (survey) ของเรา

 • การบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่น แก้ปัญหาการใช้งาน (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม

 • คุ้มครองความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ

 • ประมวลผลและบริหารจัดการรางวัลและคะแนนสะสมของท่าน

 • เปิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานของเรา

 • ประมวลผล จัดการ และยืนยันคำขอของท่านในการลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชัน รางวัล และบริการจากอี๊ตแล็บ 

 • เปิดให้พาร์ทเนอร์ของเราจัดการและกำหนดทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านค้า  และ

 • ช่วยให้การรับบริการของท่านในฐานะของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการบริการที่สมบูรณ์ เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่นองค์กรที่ท่านซื้อสินค้าหรือบริการด้วยและผู้ที่อี๊ตแล็บให้บริการในนามขององค์กรนั้น) สำหรับการให้บริการดังกล่าว

ความปลอดภัยและความมั่นคง

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของบริการของเราและผู้ใช้งานทุกคน ซึ่งรวมถึง:

 • การคัดเลือกพาร์ทเนอร์ร้านค้าก่อนจะเปิดให้พวกเขาใช้บริการของเรา

 • การระบุพฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลและการนำไปใช้ที่เสี่ยงกับการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การไม่มีการตั้งค่าพาสเวิร์ดไวไฟ (wifi password) เป็นต้น

 • การระบุตัวตนของท่านขณะที่ท่านลงชื่อเข้าใช้อี๊ตแล็บ

 • การใช้อุปกรณ์ ที่ตั้ง ประวัติ การใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย

 • การให้ตำแหน่งของร้านค้า และรายละเอียดอื่นๆ เมื่อมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ (feature) ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ด้านตำแหน่งสถานที่

 • การกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบาย และจรรยาบรรณของร้านค้าของเรา

 • การตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย

การสนับสนุนลูกค้า

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า โดยเราอาจดำเนินการดังนี้

 • สืบสวนและจัดการความกังวล

 • ติดตามและพัฒนาการตอบสนองด้านการสนับสนุนลูกค้า

 • ตอบสนองต่อคำถาม ความคิดเห็น และผลตอบรับ และ

 • แจ้งท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ กิจการร่วมค้า ขายสินทรัพย์ของบริษัท การรวมกิจการ การปรับโครงสร้างบริษัท การเงิน ธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ หรือการซื้อธุรกิจของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทอื่น

การตลาดและส่งเสริมการขาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดให้อี๊ตแล็บ และผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม หรือส่งเสริมการขาย ของอี๊ตแล็บ พาร์ทเนอร์ ผู้สนับสนุน และผู้โฆษณาของอี๊ตแล็บ โดยเราอาจดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว อัพเดท จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ (mailers) สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์พิเศษ คำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ และ

 • เพื่อแจ้ง เชิญชวน และจัดการให้ท่านให้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่เราจัดขึ้น

เราอาจสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ บริการส่งข้อความสั้น (SMS) บริการส่งข้อความออนไลน์ การแจ้งเตือน โดยส่งถึงตัวบุคคล และ การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email)

หากท่านประสงค์ที่จะบอกเลิกใช้บริการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการตลาดและส่งเสริมการขาย ให้ท่านกดที่ลิงก์ “บอกเลิกใช้บริการ (unsubscribe)” ซึ่งแสดงอยู่ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือข้อความที่เกี่ยวข้อง หรือท่านอาจบอกเลิกใช้บริการโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของท่านผ่านเมนูการตั้งค่าแอปฯ ของเรา

 

III. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหลายฝ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ II. (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงบุคคลอื่นดังต่อไปนี้

พาร์ทเนอร์ของอี๊ตแล็บ เมื่อท่านร้องขอ

ตัวอย่างเช่น หากท่านร้องขอบริการผ่านพาร์ทเนอร์ของอี๊ตแล็บ หรือใช้บริการส่งเสริมการขาย   ที่จัดให้โดยพาร์ทเนอร์ของอี๊ตแล็บ อี๊ตแล็บอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พาร์ทเนอร์ของอี๊ตแล็บรายนั้น พาร์ทเนอร์ของเรารวมถึงพาร์ทเนอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปฯของเรา หรือแอปฯของเราเป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทเนอร์ผู้ขายวัตถุดิบ หรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอื่นๆ ที่อี๊ตแล็บมีความร่วมมือด้วยในการจัดให้มีส่งเสริมการขาย การแข่งขัน หรือบริการที่ต้องการความชำนาญพิเศษอื่น ๆ

เจ้าของบัญชีอี๊ตแล็บที่ท่านใช้

ตัวอย่างเช่น นายจ้างของท่านอาจได้รับข้อมูลการใช้แอปฯของท่าน หากท่านใช้บัญชีอี๊ตแล็บ ฟอร์ บิสซิเนส (EATLAB for Business) ของนายจ้างของท่าน

กับบริษัทลูกและบริษัทในเครือ

เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และบริษัทในเครือ

กับผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของอี๊ตแล็บ

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ค้า ที่ปรึกษา พาร์ทเนอร์ทางการตลาด บริษัทวิจัย และผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น รวมถึง

 • ผู้ให้บริการประมวลผลและอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน

 • ผู้ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน

 • เครดิตบูโร และ บริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ

 • ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และบริการต่อต้านการฟอกเงิน

 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud)

 • พาร์ทเนอร์ทางการตลาด และผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มการตลาด (Marketing Platform)

 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

 • พาร์ทเนอร์ด้านการวิจัย รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ทำการสำรวจ หรือโครงการวิจัยร่วมกับอี๊ตแล็บ หรือในนามอี๊ตแล็บ

 • พาร์ทเนอร์ผู้ขายวัตถุดิบ และพาร์ทเนอร์ร้านค้า

 • พาร์ทเนอร์ด้านประกันภัยและการเงิน

 • คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการลงทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ ผู้จัดการทรัพย์สิน และ ผู้รับฝากสินทรัพย์

 • ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน

 

กับที่ปรึกษากฎหมายของเราและหน่วยงานราชการ

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับที่ปรึกษากฎหมายของเรา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ และบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกำหมาย (ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น) หรือ ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เมื่อมีความจำเป็นในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยแก่ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือ

 2. เมื่อมีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ส่วนรวม (เช่น ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อการการติดตามผู้สัมผัส และเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเรา)

 

IV. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในนโยบายนี้ เว้นแต่ กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลได้ในระยะเวลาที่นานกว่านั้น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็นสำหรับบริการหรือวัตถุประสงค์ของเราแล้ว หรือ เราไม่มีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ ป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้ หรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

 

V. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนจากประเทศ รัฐ และเมือง (“ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่”) ที่ท่านอาศัยอยู่ขณะที่ใช้บริการของเรา ไปยังประเทศ รัฐ และเมืองอื่น (“ประเทศอื่น”) 

เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ไปยังประเทศอื่น เราจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงมีฐานทางกฎหมายอนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อีกทั้ง  เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลในประเทศอื่นนั้นมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลในมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ฐานทางกฎหมายของเราคือ ความยินยอม (เช่น เราอาจขอความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอยู่ไปยังประเทศอื่นขณะที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) หรือ การใช้มาตรการป้องกันอื่น ๆ ตามกฎหมาย

 

VI. คุกกี้ (Cookies) และการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

อี๊ตแล็บ และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าของอี๊ตแล็บอาจใช้คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script)  วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash)  (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุกกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) (รวมถึงเครื่องมือระบุโฆษณาในโทรศัพท์มือถือ เช่น ไอดีเอฟเอของบริษัทแอปเปิ้ล (Apple’s IDFA) หรือแอดเวอร์ไทซิ่งไอดีของกูเกิ้ล (Google’s Advertising ID) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”) ในการใช้เว็บไซต์หรือแอปฯต่าง ๆ โดยคุกกี้อาจมีตัวระบุพิเศษ และอาศัยอยู่ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือของท่าน ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่กลุ่มบริษัทอี๊ตแล็บส่งให้แก่ท่าน และบนหน้าเว็บของกลุ่มบริษัทอี๊ตแล็บ ฯลฯ และคุกกี้อาจถ่ายทอดข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้บริการของท่าน เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ (browser) ที่ท่านใช้ การเลือกคำค้นหา ไอพีแอดเดรส (IP address) ข้อมูลที่เกี่ยวกับโฆษณาซึ่งได้แสดงให้ท่านเห็นหรือที่ท่านได้คลิกเลือก และวันที่และเวลาของการใช้งาน ทั้งนี้ คุกกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

อี๊ตแล็บอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปฯเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่อี๊ตแล็บเก็บรวบรวมของเพื่ออี๊ตแล็บเอง บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมเองกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านซึ่งบุคคลภายนอกได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยเราไม่อาจเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ของท่านในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลของสถานที่ตั้ง เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (Advertising Identifiers) หรือการเข้ารหัสแบบ Hash (Cryptographic Hash) ของเครื่องมือระบุบัญชีร่วม (เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)) เพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงโฆษณาเป้าหมาย

หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคุกกี้บนเว็บไซต์ ท่านอาจปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) เพื่อปิด บล๊อค หรือระงับการใช้งานคุกกี้โดยลบประวัติการเยี่ยมชมและลบแคช (cache) จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่าน ท่านอาจจำกัดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนผ่าน App (Setting > Privacy >Ads) หรือการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือของท่าน 

 

VII. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการด้วยมาตรการตามกฎหมาย องค์กร และเทคนิค เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง โดยประการนี้ให้หมายรวมถึงมาตรการป้องกันการสูญหาย หรือใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูส่วนบุคคลของพนักงานของเราภายใต้หลักความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล กระบวนการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เนตมิใช่ช่องทางที่ปลอดภัยเสียทีเดียว แม้ว่าเราจะดำเนินการให้ดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยซึ่งข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆ ได้ ดังนั้นการส่งผ่านข้อมูลยังคงเป็นความเสี่ยงของท่านต่อไป

VIII. สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ขอให้แก้ไข และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ในบางกรณี)

 • ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี

 • เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยินยอมของท่าน)

 • ขอรับหรือขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา และเราได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยิมยอม หรือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และ

 • ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านถูกละเมิดสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผิดกฎหมาย

เมื่อท่านมีตัวเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือไม่ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นกับเราได้ ถ้าเราได้ขอความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และท่านได้เลือกที่จะถอนความยินยอมในภายหลัง เราจะเคารพการตัดสินใจของท่านตามหน้าที่ทางของกฎหมายของเรา

อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน ข้อ II (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) หรืออาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการได้ เมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน เราจะยังสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต

ถ้าท่านต้องการขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราผ่านรายละเอียดการติดต่อตามที่ระบุไว้ใน ข้อ  X  (ช่องทางการติดต่อเรา) ด้านล่าง

เราจะตรวจสอบและยืนยันคำขอของท่านก่อน เราอาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารยืนยันประกอบคำขอเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านมีอำนาจที่จะขอใช้สิทธิ

เมื่อยืนยันได้แล้วว่าท่านมีอำนาจในการขอใช้สิทธิ เราจะดำเนินการปฏิบัติตามคำขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด

IX. การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

อี๊ตแล็บมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยลงประกาศนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วลงบนเว็บไซต์ โดยการที่ท่านใช้แอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการ ซื้อผลิตภัณฑ์จากอี๊ตแล็บ หรือติดต่อ หรือมีส่วนรวมกับอี๊ตแล็บต่อไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขนโยบายนี้ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าวแล้ว

X. ช่องทางการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ที่:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอี๊ตแล็บ (EATLAB Data Protection Officer)

บริษัท อี๊ตแล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล (EATLAB International Pte. Ltd.)

30 เซซิล สตรีท (30 CECIL STREET)
เลขที่ 19-08 พรูเดนเชียล ทาวเวอร์ (#19-08 Prudential Tower)
สิงคโปร์ (Singapore) 049712

รายละเอียดการติดต่อ:  data@eatlab.space

สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทย โปรดติดต่ออี๊ตแล็บที่:

ชื่อ: บริษัท อี๊ตแล็บ จำกัด

ที่อยู่:  อาคารเคเอ๊กซ์ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600, ประเทศไทย

รายละเอียดการติดต่อ:  data@eatlab.space

ต้นฉบับของนโยบายนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ให้ถือเอานโยบายฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ